لینک های دسترسی

Breaking News

آغار کار توسعه سفارت امریکا در کابل


آغار کار توسعه سفارت امریکا در کابل

<!-- IMAGE -->

به روز یکشنبه، در آستانه سفر رئیس جمهور کرزى به ایالت متحده امریکا – که کارهاى زیاد مملکتى در افغانستان بخاطر این سفر موکول شده اند – سفارت ایالت متحده امریکا در کابلبراى رفع مشکلات دفاتر و محلات رهایشى کارمندان تازه استخدام شده سفارتسنگ تهداب الحاقیه جدید را در داخل محوطه سفارت گذاشت.

جنرال متقاعد کارل ایکین بییرى، سفیر ایالت متحده امریکا در افغانستانحین گذاشتن سنگ تهداب این الحاقیه جدید گفت :

هدف از اعمار این ساختمان جدید - که نشانهء از ادامه تعهد و حضور درازمدت ایالت متحده در افغانستان است – ایجاد دفاتر و محلات رهایشى براى کارمندان تازه استخدام شده سفارت ایالت متحده امریکا میباشد .

داکتر زلمى رسول، وزئر امور خارجه افغانستا ن که در محفل تهداب گذارى الحاقیه سفارت حضور داشتتوسعه سفارت ایالت متحده در کابل را گام مثبت وموثر دیگر در راستاى تقویت روابط میان امریکا و افغانستان خوانده گفت:

'' توسعه سفارت ایالت امریکا در کابل بیانگر تعهدات امریکا در قبال افغانستان و مردم این کشور است که براى ما خبر خوش براى روابطآینده دو کشور است''.

سفیر ایکین بییرى، با تایید اظهارات وزیر خارجه افغانستان گفت:

'' روابط خاص میان افغانستان و ایالت متحده امریکا وجود دارد که حکومتهاى هر دو کشور بطور کامل متعهد هستند تا در جهت بازسازى افغانستانبا مردم این کشور کار بکنند، مادر بخشى ازین تعهدات، در ظرف هجده ماه اخیر تعداد کارمندان خود را سه چند ساختیم و قدمهاى بعدى ما هم اینست تا براى این افراد تازه استخدام شده ء غیرنظامى- که بخاطر کمک به افغانستان و سوق دادن این کشور به جانب آینده درخشا ن مى آییند – دفاتر و محلات رهایشى ایجاد کنیم''.

به موجب معلومات مامورین سفارت، این ساختمان الحاقیه جدیددر ساحه هفت جریب زمین اعمار میگردد که قرارداد آن، نیز به یک شرکت ساختمانى افغانى داده شده است که یک تعییر در پالیسى را بیان میکند.

از تهداب گذارى ساختمان جدید الحاقیه سفارت امریکا در کابل چنان معلوم میگردد که در کنار افزایش نیروهاى نظامى میزان فعالیتهاى سیاسى و دیپلوماتیک امریکا نیز افزایش یافته است.

و این حضور پررنگ کارمندان سفارت امریکا در افغانستان -که به اعمار ساختمان جدیدالحاقیه ضرورت احساس شده است نشاندهنده این حقیقت است که اندیشه و نگرانى آنعده کسانى که از اعلام جدول زمانى خروج قواى بین المللى در راس آن نظامیان امریکایى از افغانستان در وسط سال ٢٠١١ میلادى - سراسیمه شده اند - درست نیست، لذا اعلام تهداب گذارى ساختمان الحاقیه و توسعه سفارت که در هنگام سفر پر هیاهوى کرزى صورت مى گیرد اگر ازیک سو بیانگر استوارى و وفا به تعهدات امریکا باشد از جانب دیگر پیام اطمینانى تلویحى براى کسانى است که از اعلامجدول زمانى خروج قواى خارجىاز افغانستان مضطرب اند.

XS
SM
MD
LG