لینک های دسترسی

گزارش نیویارک تایمز در مورد فعالیت های جاسوسی در افغانستان


گزارش نیویارک تایمز در مورد فعالیت های جاسوسی در افغانستان

یکی از روزنامه های عمدۀ امریکایی گزارش میدهد، اردوی ایالات متحده با وجود نگرانی در فعالیتهای جاسوسی، در افغانستان و پاکستان، دارای شبکه یی از جاسوسان است.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید، قراردادیان خصوصی "منبعمهم استخباراتی" بوده اند، با وجود اینکه وزارت دفاع ایالات متحده، استخدام قراردی ها برای کار های جاسوسی را منع قرار میدهد.

نیویارک تایمز گزارش میدهد، اردوی ایالات متحده از فعالیت در داخل خاک پاکستان منع میباشد.

در شروع سال، مقامات حکومت ایالات متحده گفتند ، فعالیت جاسوسان اکنون توقف یافته است.

روزنامه میگوید، جاسوسان محلی، طبق قرار داد ۲۲ میلیون دالری پرداخت میشوند. این قرار داد توسط شرکت امور دفاعی لاک هیید مارتین انسجام یافته و توسط اداره مسئول پالیسی خاص علمیاتی وزارت دفاع ایالات متحده، نظارت میگردد.

روزنامه میگوید اساس گزارش روزنامه در مورد ادامه کار های جاسوسی را بر علاوه یک تعداد اسناد دولتی، مصاحبه با بیش از ده نفر از کارمندان حاضر و سابقه دولتی و تاجران تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG