لینک های دسترسی

Breaking News

همکاران ما - 2001-08-02
Tamim Islam
تميم اسلام 0354-619-202

Belquis Habib
بلقيس حبيب 0338-619-202

Amanulla Hasrat
امان الله حسرت 0349-619-202

Najiba Khalil
نجيبه خليل 0345-619-202

Anisa Durrani
انيسه درانی 0344-619-202

Shukria Raad
شکريه رعد 0347-619-202

Lina Rozbih
ليناروزبه 6138-401-202

Ahad Azizzada
احد عزيززاده 3965-619-202

Nasreen M. Azizi
نسرين عزيزی 0342-619-202

Jalil Ghani
جليل غنی 0346-619-202

M. Akram Gizabi
اکرم گيزابی 3631-619-202

Mohammad Ibrahim
محمد ابراهيم 0341-619-202

Omar M. Malikyar
عمر ملکيار 0353-619-202

Abdul R. Mehrpore
رؤف مهرپور 0348-619-202

Dawood Monis
داؤد مونس 0351-619-202

Roya Monis
رويا مونس 3596-205-202

Abdul W. Hadi
عبدالوهاب هادی 0343-619-202

XS
SM
MD
LG