لینک های دسترسی

حامد کرزی خواستار کمک بين المللی شد - 2002-12-18


حامد کرزی از کشورهای عضو گروهء کمک به افغانستان خواستار شد تا پروژه هايی را چون بازسازی راه ها و احيای مزارع تمويل کنند. قبلاً در طول روز شی يل باندک صدراعظم ناروی گفته بود جامعهء بين المللی بايد يک تعهد دراز مدت را در مورد افغانستان که ۲۰ سال جنگ تاثير حزن انگيزی بر جامعه و اقتصاد نموده، بعمل آورند. حامد کرزی و صدراعظم ناروی در يک کنفرانس مطبوعاتی مشترک ۵۲ مليون دالر کمک را برای سال ۲۰۰۳ برای افغانستان متعهد شد. کوفی عنان سرمنشی ملل متحد طی پيامی که در محضر کنفرانس قرائت شد از کشورهای کمک دهنده تقاضا کرد برای افغانستان کمک کنند و گفت اگر قرار باشد که افغانستان خود را بازسازی نمايد و صلح دران کشور بميان آيد اين کمک بين المللی لازمی می باشد. حکومت افغانستان از کمک دهندگان خواستار شده تا کمک شان را مستقيماً بکابل بدهند و می گويد که ادارات ملل متحد قسمت بيشتر پول را برای مصارف اداری خود شان مصرف می کنند و پول کافی را برای بازسازی مصرف نمی نمايند. ملل متحد از تقاضای افغانستان پيروی کرده و هفتهء گذشته اعلام کرد که درخواست خود را برای کمک به افغانستان کاهش می دهد. نمايندهء خاص ملل متحد در کابل از کشورهای کمک دهنده خواستار شد تا پول خود را مستقيماً بحکومت افغانستان بپردازند. گروهء کمک به افغانستان شامل ايالات متحده، برتانيه، فرانسه، آلمان، جاپان، ناروی و سائر کشورهاست.

XS
SM
MD
LG