لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش جديد يک سازمان مدافع حقوق بشر در مورد وضع زنان در افغانستان - 2002-12-19


يک گروهء بين المللی مدافع حقوق بشر می گويد زنان و دختران در بعضی نقاط افغانستان هنوز هم معروض به سؤ رفتار و اختناق هستند. گروهء مراقب حقوق بشر طی گزارشی که بروز سه شنبه منتشر شد می گويد برای بعضی زنان از زمان برانداختن رژيم تندرو طالبان باينطرف که زنان را از داشتن هر نوع نقشی در اجتماع محروم ساخته بود، وضع زنان بهبود اندکی نموده است. اما اين گروهء مقيم نيويارک می گويد مشکلات زنان و دختران در بسياری مناطق افغانستان در خارج کابل رو بافزايش بوده است. گزارش حاکی است که حد اقل پنج مکتب دختران در پنج ولايت مختلف يا طعمهء حريق شده و يا بوسيلهء حملات راکت تخريب گرديده است. حامد کرزی رئيس دولت افغانستان بروز سه شنبه با اين گزارش مخالفت کرده گفت فکر نمی کند وضع در کشورش بدتر شده باشد. او خاطر نشان ساخت که زنان در حکومت فعلی برعکس دورهء طالبان بکار و مکاتب دسترسی دارند. او گفت بهبود بخشيدن بوضع زنان از اولويت های حکومت اوست. گروهء مدافع حقوق بشر مخصوصاً از اسمعيل خان والی هرات بخاطر وضع قيود شبيهء قيود طالبان بر زنان و دختران، انتقاد نمود. اين گروه می گويد مقامات در هرات زنان را از راه رفتن و سواری موتر بدون محرم منع می کنند. گروهء مراقب حقوق بشر می گويد پوليس مذهبی، مامورين حکومت و جوقه های شاگردان مکاتب روش زنان و دختران را تحت مراقبت قرار می دهند. این دومين گزارش گروهء مراقب حقوق بشر در مورد هرات است. در يک گزارش ماهء گذشته اين گروه تخطی های قوای اسمعيل خان را عليهء مخالفين سياسی، توقيف شدگان و اقليت های نژادی متذکر شده بود.

XS
SM
MD
LG