لینک های دسترسی

کشورهای کمک دهنده در اسلو يک مليارد و 200 مليون دالر وعده دادند - 2002-12-19


کشورهای کمک دهنده طی يک کنفرانس در اسلو کمک بيش از يک مليارد و 200 مليون دالر را وعده دادند تا در سال آينده جهت بازسازی افغانستان بمصرف برسد. معين وزارت خارجهء ناروی گفت ممکن است مجموع کمک به دو مليارد دالر بالغ شودزيرا بعضی از نمايندگان کشورهائی که درين کنفرانس که 23 کشور دران اشتراک کرده اند تا بحال تعهد خود را ابلاغ نکرده اند. مامورين حکومت افغانستان در محضر کنفرانس گفتند اولويت ها شامل بازسازی راه ها، بهبود بخشيدن به سيستم آب و کاناليزاسيون و ايجاد يک اردوی جديد است. يک هدف ديگر تعليم و تربيهء دختران است که تحت حکمروائی طالبان از رفتن بمکتب محروم شده بودند. اشرف غنی، وزير ماليهء افغانستان گفت مطمئن است کشورهای کمک دهنده به وعده های شان وفا می کنند ولو که ايالات متحده با عراق داخل جنگ شود. اشرف غنی تفصيل بِشتر نداد ولی دپلومات ها می گويند هرنوع جنگ با بغداد بعضی از کمک را از افغانستان برای اعمار مجدد آينده ء عراق منحرف خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG