لینک های دسترسی

Breaking News

رد تقاضای يک فاميل افغان جهت غور مچدد بر تقاضای پناهندگی توسط برتانيه - 2002-12-24


مقامات برتانيه تقاًضای غور مجدد يک فاميل افغان را برای پاهندگی رد کرده است. اين مقامات حکم کردند که فاميل افغان بايد در آلمان جائی که بار اول دو سال قبل بعد از فرار از طالبان پناهنده شده بودند باقی بمانند. مقامات غور مجدد بر مهاجرت در برتانيه مساعی فريد احمدی، خانم و دو طفلش را برای بازگشت به برتانيه رد نمود. اين فاميل توسط ارتباط تلويزيونی از آلمان اين تقاضا را بعمل آوردند. آنها در ماهء آگست از برتانيه اخراج و به آلمان فرستاده شده بودند. وکلای مدافع فاميل مکرراً استدلال کردند که برتانيه بايد برای شان پناهندگی بدهد زيرا در کمپ پناهندگان در آلمان آنها به تبعيض نژادی و سؤ رفتار معروض شده بودند. اما مامورين برتانيه اصرار ورزيدندکه آنها بايد ايجابات اتحاديهء اروپائی را تطبيق کنند که حکم ميکند قضيهء متقاضيان پناهندگی بايد در کشوری مطرح گردد که بار اول دران پناهنده شده بودند. فاميل احمدی قبل از اخراج شان در ماهء آگست بيک مسجد در مناطق مرکزی انگلستان پناهنده شده بودند ولی پوليس آنها را از مسجد برون نموده و اخراج کرد.

XS
SM
MD
LG