لینک های دسترسی

هشدار بمقابل پول قلابی در افغانستان - 2002-12-31


رئيس افغانستان بانک در آستانهء ختم مدت تبديل پول کهنه به پول جديد بقوای امنيتی هشدار داد تا مواظب باشند که پول قلابی در جريان افتاده است. انورالحق احدی رئيس افغانستان بانک ميگويد پول قلابی هم اکنون در چلند ميباشد. افغانی جديد سه ماه قبل به چلند افتاده بود تا جانشين پول افغانی کهنه شود که مقامات افغانی ميگويند بطور غيرقانونی بيش از اندازه چاپ شده بود. عرضهء بيش از حد پول ارزش آنرا از بين برده و باعث تورم پولی گرديد که مردم مجبور بودند برای خريداری های خورد و ريزه نيز بايد خريطه های پول را حمل کنند. ارزش نوت های جديد هزار برابر نوت های کهنه است و در حال حاضر يک دالر معادل46 افغانی است. يک پروگرام سه ماهه که بايد نوت های کهنه را به نو تبادله ميکردند بتاريخ دوم جنوری خاتمه مييابد.

XS
SM
MD
LG