لینک های دسترسی

اتحاديهء اروپائی: جنگ با عراق اجتناب ناپذير نيست - 2003-01-10


۰مامورين عالی رتبهء اتحاديهء اروپا می گويند جنگ با عراق اجتناب نا پذير نيست و هر گونه تصميم در مورد جنگ بايد به شورای امنيت ملل متحد وا گذاشته شود. رومانو پرودی رئيس کميسيون اتحاديهء اروپا و کاستاس سيميتيس صدراعظم يونان ضمن صحبت با خبر نگاران در آتن گفتند کشور های اروپائی مصمم هستند راهء حل مسالمت آميز را به اين بحران جستجو کنند. سميتيس که کشورش در حال حاضر رياست دورانی اتحاديهء اروپا را بدوش دارد می گويد هنوز بسيار قبل از وقت است که گفته شود که موقف اتحاديهء اروپا چه خواهد بود . وی می گويد اروپائی ها منتظر هستند نتايج تفتيش ملل متحد را در عراق ببينند . در برلين گرهارد شرودر صدراعظم جرمنی گفت کشورش هر اقدام ممکنه را خواهد نمود تا تقاضا های ملل متحد مبنی بر خلع سلاح شدن عراق بدون توسل به جنگ بر آورده گردد . وی موقف برلين را تکرارکرد که حتی اگر شورای امنيت ملل متحد هم بطرفداری از جنگ تصميم بگيرد، جرمنی در اقدام نظامی اشتراک نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG