لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس مطبوعاتی اريل شرون - 2003-01-10


۰اريل شرون صدراعظم اسرائيل هر گونه خلاف رفتاری را در افتضاح فساد اداری رد کرده که کمتر ازسه هفته قبل ازانتخابات سراسری حزب ليکود او را صدمه زده است. شرون ديروز در يک کنفرانس مطبوعاتی تلويزيونی رشوه خوری و اتهامات نا روا را عليه او و دو پسرش دروغ های مزبوحانه خوانده گفت حزب کار گر محالف او در عقب اين اتهامات قرار دارد. درحالی که اريل شرون هنوز سخن ميزد کميسيون انتخابات اسرائيل نا گهانی اين کنفرانس مطبوعاتی مستقيم او را قطع کرد. رئيس اين کميسيون انتخابات اسرائيل گفت اين کنفرانس مطبوعاتی تلويزيونی مستقيم رابه اين دليل قطع کرد که اين اظهارات اريل شرون تخلفی از مبارزات سياسی در جريان يک ماه قبل از انتخابات بود .

XS
SM
MD
LG