لینک های دسترسی

تفتيش اسلحهء عراق - 2003-01-17


روسيه و فرانسه می گويند کشف ۱۲ کلاهک خالی اسلحهء کيمياوی نشان می دهد که مفتشين اسلحهء ملل متحد برای انجام امور بوقت بيشتر ضرورت دارند. وزارت خارجهء روسيه می گويد کشف روز پنجسنبه مؤثريت تفتيش را نشان می دهد. در پاريس، ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه می گويد عاقلانه خواهد بودتا برای مفتشين وقت بيشتر داده شود. ژاک شيرک اين موضوع را بعد از ملاقات با هانس بلکس رئيس مفتشين اسلحهء ملل متحد و محمد البرادی رئيس ادارهء بين المللی انرژی اتمی بيان کرد. هانس بلکس بخبرنگاران گفت کشف کلاهک های کيمياوی اهميت فوق العاده دارد. .

XS
SM
MD
LG