لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش مفتشين اسلحهء ملل متحد - 2003-01-27


هانس بلکس، رئيس مفتشين ملل متحد می گويد عراق تقاضاهای خلع سلاح ملل متحد را صادقانه قبول نکرده است. رهبران هيئت تفتيش ملل متحد در عراق گزارشی را در مورد جستجوی شان برای اسلحهء تخريب و تاثير جمعی طی ۶۰ روز گذشته که انتظار آن می رفت امروز به شورای امنيت ملل متحد در نيويارک ارائه کردند. هانس بلکس گفت موضوع عمده هنوز لاينحل باقی مانده مانند محل ذخيرهء هزاران بم کيمياوی و انترکس و ساير اسلحهء بيولوژيکی. سفير ایالات متحده در ملل متحد ميگويد هيچ چيز در گزارش امروزی اين اميدواری را به ايالات متحده نمی دهد که عراق از قطعنامهء خلع سلاح ملل متحد پيروی می کند.

XS
SM
MD
LG