لینک های دسترسی

ناتو و حملهء احتمالی عراق بر ترکيه در صورت مشتعل شدن جنگ در عراق - 2003-01-27


جورج رابرتسن، منشی عمومی ناتو می گويد آن اتحاديه پلان های اضطراری را با رابطه به برخورد با حملهء احتمالی عراق بر ترکيه تحت غور قرار داده است. اين مامور ناتو می گويد آن اتحاديه غور بر اقدامات احتياطی دفاعی را با رابطه به ترکيه که يگانه عضو ناتوی همسايهء عراق است، تحت غور قرار داده است. او گفت اين پلان گزاری به تشنج بين المللی روی اسلحهء تخريب و تاثير جمعی عراق ارتباط ندارد. اما جورج رابرتسن می گويد با موجوديت همسايه ای چون صدام حسين اين عاقلانه خواهد بود که پلان گزاری دفاعی آغاز شود. هفتهء گذشته سفرای ناتو تصميم را روی اينکه آيا پلان گزاری نظامی برای يک منازعهء احتمالی با عراق آغاز گردد يانه بتعويق انداختند.

XS
SM
MD
LG