لینک های دسترسی

Breaking News

اقتصاد ايالات متحده - 2003-01-28


جان سنو نامزد عهدهء وزارت ماليه و خزائن ايالات متحده می گويد طرفدار يک پاليسی دالر قوی می باشد. جان سنو در جلسهء استماعيهء کميتهء مالی مجلس سنا جهت تائيد او بحيث وزير ماليه و خزائن حاضر شده و گفت قوت دالر بمصالح ملی کشور است. در عين زمان بيم جنگ با عراق و کندی اقتصاد برای دومين ماهء متواتر باعث کاهش اعتماد مستهلکين گرديده است. يک گروهء غير حکومتی تحقيق و تتبع می گويد شاخص اعتماد مستهلکين آن گروه در ماهء جنوری به ۷۹ کاهش يافت، در حاليکه اين رقم در ماهء دسمبر ۸۰ اعشاريه هفت بود. ولی اقتصاد کشور بروز سه شنبه خبر خوشی نيز داشت. وزارت تجارت گزارش داد که فروشات منازل جديد در ماهء دسمبر بخاطر نرخ پائين ربح بانکی بطور بی سابقه ای بلند بود.

XS
SM
MD
LG