لینک های دسترسی

Breaking News

جلسهء کميتهء روابط خارجی مجلس سنا روی افغانستان - 2003-02-13


در حدود يک و نيم سال بعد از عمليات نظامی ايالات متحده عليهء اهداف گروهء دهشت افگن القاعده و حکمروايان طالب در افغانستان، مامورين حکومت بش در قسمت اعادهء ثبات دران کشور از پيشرفت قسمی حرف زدند.. ديويد جانسن، انسجام دهندهء کمک های افغانستان در وزارت خارجه بروز چهارشنبه در محضر کميتهء روابط خارجی مجلس سنا گفت پروژه های زيربنا به پيش می رود، تهداب اقتصاد بازار آزاد گذاشته شده ، وسايل نشراتی مستقل ريشه می گيرد و مکاتب دوباره باز شده است. اما ديويد جانسن گفت باوجود اين پیشرفت های مثبت، يک نوع بی ثباتی وجود دارد او گفت “بقايای طالبان و القاعده هنوز در افغانستان موجود اند. آنها بوسيلهء پخش اطلاعات غلط، تخويف و خشونت، بمساعی شان جهت مختل ساختن کوشش حکومت افغانستان و جامعهء بين المللی ادامه می دهند.” جو بايدن، سناتور ارشد حزب ديموکرات در کميتهء خارجی صريحتر حرف زد. او گفت “ در افغانستان ثبات وجود ندارد.” سناتور بايدن و ريچارد لوگر، رئيس کميته که سناتور ايالت انديانا و مربوط حزب جمهوريخواه است، تقاضای خود را از حکومت بمنظور توسعهء ماموريت حفظ صلح ملل متحد در افغانسان تجديد کردند. وظيفهء قوای ۴۸۰۰ نفری مساعدت امنيتی بين المللی بکابل محدود شده است. سناتور لوگر گفت: “من با آنهائی که می گويند قوای حافظ صلح بين المللی ساحهء فعاليت خود را بماورای پايتخت توسعه بدهد، موافقم. احتياج حفظ امنيت، توزيع کمک و تصديق اعتبار حکومت انتقالی تنها در کابل نه بلکه در سراسر کشور احساس می شود.” اسحق شهريار، سفير افغانستان به ايالات متحده نيز عين تقاضا را تکرار کرد. اسحق شهريار گفت “توسعهء قوای مساعدت امنيتی بين المللی برای همهء مردم افغانستان خوب است. ما برای يک نسل در جنگ را بوده ايم. اين عمل همچنان در قسمت از بين بردن همه بقايای طالبان و القاعده کمک خواهد کرد تا فرصت بميان آمدن ديموکراسی به افغانستان مهيا گردد.” پيتر رادمن، معين وزارت دفاع برای امور امنيت بين المللی گفت احتمال توسعهء قوای حافظ صلح بين المللی کم است زيرا بعضی از کشورهای ذيدخل محدوديت اين قوا را شرط اشتراک خود دران قرار داده بودند. او گفت: “آنها می خواستند اين ماموريت بکابل محدود باشد.” سناتور لوگر هشدار داد که اگر ايالات متحده نتواند بتعهد خود جهت اعادهء ثبات دران کشور وفا کند اعتبار خود را از دست خواهد داد. کمیتهء روابط خارجی مجلس سنا در آخر ماهء جاری جلسهء ديگری را روی افغانستان داير خواهد کرد و انتظار می رود حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان دران جلسه گواهی بدهد.

XS
SM
MD
LG