لینک های دسترسی

Breaking News

تشکيل عهدهء صدارت در ادارهء فلسطين - 2003-03-10


شورای تقنينيهء ادارهء فلسطينی حيطهء صلاحيت سمت جديد التشکيل صدارت را تعيين نموده کنترول امور امنيتی و مذاکرات صلح را به ياسر عرفات رهبر فلسطينيان واگزار شده است. شورا مسؤليت های امور داخلی و تعيين کابينه را به صدراعظم تفويض کرده است. چهار کشوری که بمنظور خاتمه بخشيدن بمنازعه ميانجی گری می کنند گفته اند ميخواهند صدراعظمی تعيين شود که رياست هيئت مذاکره را در موضوع اسرائيل و فلسطينيان بعهده بگيرد. عهدهء صدارت بروز دوشنبه منحيث بخشی از مساعی لازمی برای از سر گرفتن مذاکرات صلح تصويب گرديد. ياسر عرفات محمد عباس را که اعتدالی پنداشته می شود کانديد اين عهدهء جديد معرفی کرده است.

XS
SM
MD
LG