لینک های دسترسی

مخالفت روسيه با قطعنامهء جديد پيشنهادی شورای امنيت ملل متحد - 2003-03-10


ايگور ايوانوف، وزير خارجهء روسيه می گويد روسيه عليهء يک قطعنامهء پيشنهادی در شورای امنيت ملل متحد که راه را برای جنگ عليهء عراق باز می کند، رای خواهد داد. چون روسيه قدرت ويتو دارد رای منفی ماسکو هرنوع امکان تصويب قطعنامه را از بين می برد.قصر سفيد می گويد اميدوار است نه روسيه و نه فرانسه قطعنامه را ويتو نکنند. اين بيانيهء روسيه در حالی منتشر می شود که ايالات متحده و برتانيه کوشش می کنند آن عده اعضای شورای امنيت را قانع سازند از قطعنامه پشتيبانی کنند که تا بحال در مورد تصميم نگرفته اند. اين قطعنامه به عراق تا روز دوشنبهء آينده وقت می دهد ثابت سازد که اسلحهء ممنوعه ندارد ورنه با عمليات نظامی مواجه خواهد شد. فرانسه رهبری مساعی دپلوماتيک را جهت ناکام ساختن قطعنامه جهت ناکام ساختن قطعنامه و دادن وقت بيشتر برای مفتشين اسلحهء ملل متحد در عراق بعهده دارد. مامورين حزب حاکمهء پاکستان بروز دوشنبه گفتند که پاکستان در هر نوع رای گيری روی موضوع رای ممتنع خواهد داد.

XS
SM
MD
LG