لینک های دسترسی

Breaking News

جرايم در چين - 2003-03-11


۰مامورين عالی رتبهء امنيتی چين تعهد کرده اند که به سر کوبی جرايم ادامه خواهند داد. مامورين وزارت عدليهء چين به جلسهء سالانهء کنگرهء ملی مردم چين در پيکنگ گفتند بيش از سه مليون نفر طی پنج سال گذشته، محکوم شده اند. آنها گفتند اهداف عمدهء جنائی آنها مامورين فاسد حکومت و آنانی هستند که امنيت دولت را به مخاطره می اندازند. مدعی العموم چين همچنان گفت حکومت خراب کاری را جدی تر می گيرد و به تعقيب جدائی طلبان نژادی ، دهشت افگنان ، افراطی گرايان مذهبی و جنبش فالُن گانگ، ادامه خواهد داد. گروه های مدافع حقوق بشر پيکنگ را متهم می سازند ازاتهامات خراب کاری برای تخطی از حقوق بشری گروه های مذهبی ونژادی استقاده می کند.

XS
SM
MD
LG