لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش سازمان عفو بين المللی در مورد پولیس افغانستان - 2003-03-12


سازمان عفو بين المللی ميگويد افغانستان به اصلاحات فوری قوای پوليس نيازمند است تا از تخطی های قوای پوليس از حقوق مردمی مانع شود که مسؤل حفاظت آن است. اين گروهء مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است ميگويد پوليس افغانستان نميتواند حفاظت از حقوق بشر را در کشور تضمين کند و می افزايد که بعضی از افراد پوليس خود شان در ارتکاب تخطی ها از حقوق بشر دست دارند. عفو بين المللی می گويد پوليس افغانستان به لت و کوب شديد توقيف شدگان و استفاده از شک برقی در جريان استنطاق مبادرت می ورزد. عفو بين المللی ميگويد اکثر تقريبا 50 هزار فرد پوليس در افغانستان چريک های سابق هستند که در امور نظامی تجربهء کافی دارند ولی منحيث يک قوای متحد ملکی يا تعليمات کافی ندارند و يا هيچ تعليم نديده اند. عفو بين المللی می گويد اکثر افراد پوليس هنوز هم به قوماندان های محلی مجاهدين سابق وفاداری دارند. سال گذشته آلمان کمک خود را در قسمت بازسازی قوای پوليس افغانستان آغاز کرد. اما عفو بين المللی ميگويد اين عمليه بطی بوده و معاشات کم و فقدان تجهيزات اساسی مانع آن ميشود. عفو بين المللی ميگويد برای بازسازی يک قوهء پوليس مسلکی که سلطهء قانون را در سراسر افغانستان تحکيم کند به توجهء فوری ضرورت است و علاوه ميکند که سيستم قضائی کشور بخاطر جنگ طی دو دههء گذشته شديداً تخريب شده است.ً

XS
SM
MD
LG