لینک های دسترسی

Breaking News

حملات بر قوای بين المملی در افغانستان - 2003-03-19


۰مامورين نظامی ايالات متحده می گويند تندروان ناشناس در دو حملهء جداگانه در شرق افغانستان راکتهای را بر عساکر ايتالوی وامريکائی شليک کردند ولی تلفاتی را سبب نشد. اين مامورين می گويند حملهءاولی بعد از ظهر ديروزسه شنبه در نزديکی کمپ سالرنو در حومهء شهر خوست بعمل آمد. عساکر ايتالوی دران کمپ به گلوله باری متقابل پرداختند وحد اقل يکی ازحمله کنندگان را قبل ازآنکه مهاجمين فرار کنند زخمی ساختند. عساکر ايتالوی قوای بين المللی مساعدت امنيتی در افغانستان کنترول اين کمپ را از عساکر امريکائی بروز شنبه بدست گرفتند. ساعتها بعد از آن، تهاجم کنندگان نا شناس با استفاده از راکت و ماشنيدار بر قوای خاص ايالات متحده در کمپ دومی در تقريباً شش کيلو متری دور تر ازکمپ اولی حمله نمودند. تا کنون معلوم نيست که اين دو حمله با هم ارتباط داشته است يا نه . مقامات اين حملات را تحت تحقيق داده اند. قوای بين المللی در افغانستان مکرراً مورد حملهء تندروان متواری و همچنان بقايای رژيم بر کنار شدهء طالبان قرار می گيرند.

XS
SM
MD
LG