لینک های دسترسی

Breaking News

رهائی 18 افغان از زندان گوانتانمو - 2003-03-25


يک دستهء ۱۸ نفری مردان افغان که برای ماه ها در يک توقيف گاهء ايالات متحده در گوانتانموی کيوبا در بازداشت بسر می بردند آزاد گرديده و به فاميل های شان در افغانستان تسليم داده شده اند. مامورين ايالات متحده می گويند آنها اين مردان را بعد ازان آزاد ساختند که معلوم شد تهديدی را متوجهء امنيت نمی سازند. اکثر اين افراد وقتی دستگير شده بودند که قوای ايالات متحده جهت جنگ با حکومت سابق طالبان به افغانستان داخل شده بود. تمام اين افراد می گويند برای زندانی ساختن آنها ضرورتی وجود نداشت و ازينکه درين مدت در توقيف بسر برده اند خشمگين هستند. آنها می گويند که ازانها بخاطر علائق شان با طالبان و القاعده تحقيقات صورت می گرفت ولی اکثر شان می گويند با آنها رويهء مناسب شده بود. صرف دو تن ازين مردان در مورد رويه با آنها شکايت کرده گفتند آنها را در قفس های کوچک زندانی ساخته بودند و اجازه نداشتند که وقتی می خواستند نماز بخوانند. مامورين ايالات متحده هرنوع سؤ رويه را رد می کنند. ايالات متحده ۶۶۰ نفر از زندانيان گوانتانمو را محاربين غير قانونی خوانده است که می تواند برای مدت های نامعلومی آنها را بدون محاکمه نگهداری کند. صرف سه افغان ديگر ازين زندان ها آزاد شده اند.

XS
SM
MD
LG