لینک های دسترسی

فرمان رئيس جمهور ازبکستان - 2003-03-25


اسلام کريموف، رئيس جمهور ازبکستان فرمانی را امضا کرده که اقداماتی را بمنظور پيشبرد اصلاحات زراعتی هدايت می دهد. اين فرمان که امروز در تاشکند امضا شد خواستار تغيرات بنيادی در ادارهء زراعت شده و به انکشاف مزارع خصوصی منحيث مؤلدين عمدهء محصولات زراعتی اولويت داده و در عين زمان حفظ مزارع اشتراکی و دارائی های کوچک زراعتی را خواستار می شود. اقتصاد اين جمهوريت سابق شوروی از وقت استقلال آن کشور در سال ۱۹۹۱ باينطرف خيلی مرکزی باقی مانده است. سؤ استفاده توسط مقامات محلی که سامان آلات زراعتی و تاسيسات آبياری را کنترول می کنند مانع انکشاف مزارع خصوصی گرديده است. در حدود ۴۵ فيصد نفوس ازبکستان در سکتور زراعت اشتغال دارند.

XS
SM
MD
LG