لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش حقوق بشر وزارت خارجه - 2003-04-01


گزارش وزارت خارجهء ايالات متحده در مورد حقوق بشر می گويد وضع حقوق بشر در شرق ميانه در سال دوهزارو دو بصورت عمومی خوب نبوده و عراق يکی ازبد ترين متخلفين بر حقوق بشر بوده است. اين گزارش بغداد را به تخلفات متعدد بشمول اعدامها ، شکنجه ونا پديدکردنها متهم می سازد . گزارش وزارت خارجهء ايالات متحده همچنان از اسرائيل نزديک ترين متحد ايالات متحده در منطقه انتقاد می کند و آنرا به تخلفات جدی بر حقوق بشری در قلمرو های تحت اشغال بشمول مرگ تقريباً يک هزار فلسطينی توسط عساکر اسرائيل در سال دوهزار ودو متهم می سازد. ولی اين گزارش همچنان می گويد مقامات فلسطين وعدهء خود را برای متوقف ساختن دهشت افگنی عليه مردمان ملکی اسرائيل ايفا نکرده اند. اين گزارش بعضی از رهبران فلسطين را به تائيد چنين اعمالی در بيانيه ها ومصاحبه های شان متهم می کند. گزارش وزارت خارجهء ايالات متحده در مورد وضع حقوق بشر در سال دوهزار و دو وضع حقوق بشر را در الجزاير ، ليبيا ، سوريه ، عربستان سعودی ، لبنان وايران ضعيف خوانده می گويد حقوق بشر در سال دوهزارو دو در ايران با وصف آرزو مندی مردم ايران برای آزادی بيشتر بد تر شده است. اما اين گزارش از بحرين به نسبت اجازه دادن به حق رای به زنان برای اولين بار در سی سال گذشته تمجيد کرده است. از قطر بخاطر تدوين يک قانون اساسی جديد و از المغرب بخاطر داير نمودن انتخابات علنی تمجيد شده است. وزارت خارجهء ايالات متحده همچنان می گويد با وصف بعضی مشکلات جدی ، مصر اردن ، کويت ، عُمان ، تونس ، يمن و امارات متحد عرب بصورت عمومی به حقوق اتباع شان در سال دوهزارو دو احترام کرده اند.

XS
SM
MD
LG