لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد عراق به یک ملیارد دالر کمک غذائی و سایر کمک ها احتياج دارد - 2003-04-02


ملل متحد می گويد به ارزش بيش از يک مليارد دالر مواد غذائی و ساير احتياجاتی را که مردم عراق به آن اشد ضرورت دارند تشخيص کرده است ولی شايد مشکل باشد که اين امداد ها با عجله انتقال داده شود. اين امتعه توسط عراق تحت پروگرام فروش نفت وخريداری مواد غذائی که ملل متحد پيش می برد خريداری شده است . اين پروگرام اندکی قبل از آنکه جنگ آغاز گردد ملتوی گرديد. شورای امنيت ملل متحد روز سه شنبه به کوفی عنان منشی عمومی ملل متحد صلاحيت داد که اين پروگرام را برای چهل و پنج روز از سر گيرد. در عین زمان صندوق وجهی ملل متحد برای زنان از جامعهء بين المللی خواسته است که نيازمندی های زنان عراقی را درجريان جنگ و همچنان در جريان بازسازی آيندهء عراق رفع نمايد .

XS
SM
MD
LG