لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار صليب سرخ بعساکر عراقی - 2003-04-02


کميتهء بين المللی صليب احمر هشدار داده که عساکر عراقی که خودرا با لباس ملکی ستر و اخفا می کنند بموجب ميثاق ژنيو با خطر تعقيب قانونی در تخلف از مقررات جنگ مواجه می باشند. صليب احمر بين المللی همچنان ازهر دو جانب در جنگ عراق خواست که از به مخاطره انداختن حيات ملکی ها احتراز کنند درين اواخر يک عسکر عراقی که بحيث رانندهء تکسی خود را جا زده بود يک بم تعبيه شده در يک موتر را منفجر ساخت و خود و چهار عسکر امريکائی را در يک محل تلاشی نزديک نجف به هلاکت رسانيد. در دو حادثهء ديگر عساکر ايالات متحده درهراس از يک حملهء انتحاری بر يک موتری شليک کردند که در يک راه بندان نظامی متوقف نشد و هشت نفر را به هلاکت رسانيدند که هفت نفر شان زنان واطفال بودند. متخصص امور حقوق بشر در عراق همچنان از تمام جوانب اين جنگ خواست که مردم ملکی را محافظت نمايند.

XS
SM
MD
LG