لینک های دسترسی

تقاضای تحقيقات فوری در مورد قتل زورناليستان در عراق - 2003-04-09


نظاميان ايالات متحده به نسبت مرگ سه ژورناليست در حملات نظامی ايالات متحده بروز سه شنبه در بغداد ابراز تاسف کرده است ولی گروه های مدافع وسايل نشراتی تحقيقات فوری را در زمينه تقاضا کرده اند. کميتهء حفاظت از ژورناليستان مستقر در نيو يارک مکتوبی به دانلد رمز فلد وزير دفاع ايالات متحده فرستاده ونگرانی خود را ابراز داشته است. الجزيره، شبکهء تلويزيونی ماهوارهء عربی می گويد دفتر اين شبکه در بغداد در جريان بمباری ايالات متحده ضربه زده شد و يکی از ژورناليستان اين تلويزيون کشته شد. در يک حادثهء جداگانه دو کمره بردار زمانی کشته شدند که يک تانک ايالات متحده بر هوتل فلسطين شليک کرد. اکثر ژورناليستان خارجی در بغداد درين هوتل بسر ميبرند. نظاميان ايالات متحده می گويند به جواب شليک های خصمانه ازين هوتل به گلوله باری پرداختند.

XS
SM
MD
LG