لینک های دسترسی

ناپديد شدن يک مامور صليب احمر در عراق - 2003-04-09


کميتهء بين المللی صليب احمر فعاليتهای خود را در بغداد معطل قرار داده می گويد اوضاع درين شهر بی نظم و غير قابل پيشبينی است . يک کارمند صليب احمر بين المللی از زمانی که موترش روز سه شنبه مورد اصابت مرمی تفنگ قرار گرفت مفقود الاثر است. مامورين صليب احمر ابراز هراس کرده اند که واشه ارسلانيان تبعهء کانادا شايد شديداً زخمی شده باشد. معلوم نيست که موتر حامل او در بين گلوله باری متقابل قرار گرفته بود و يا اينکه مستقيماً هدف گلوله باری قرار داده شده بود. ارسلانيان مسؤل امور تدارکات برای کميتهء بين المللی صليب احمر درعراق است. دو مامور ديگر صليب احمر بين المللی که با او بودند آسيبی نديده اند.

XS
SM
MD
LG