لینک های دسترسی

توسعهء اتحاديهء اروپائی - 2003-04-09


پارلمان اروپائی به اتفاق آراء دسترسی ده عضو جديد را برای پيوستن به اين بلاک ثروتمند در سال آينده تصويب نمود. پت کاکس رئيس پارلمان اروپائی به اعضای اين پارلمان امروز گفت زمان توسعهء اتحاديهء اروپائی رسيده است و اين زمان آنست . تمام پارلمانهای پانزده کشور عضو اکنون رضائيت شانرا برای توسعهء اين اتحاديه اعلام داشته اند. کشور های کانديد رسماً سند پيوستن به اين اتحادیه را در شانزدهم اپريل در آتن امضا خواهند کرد. کشور های کانديد به استثنای قبرس همه پرسی های را برای شامل شدن به اين اتحاديه داير می کنند. رای دهندگان در مالتا و سلوانيا قبلاً عضويت به اين اتحاديه را تائيد کرده اند.

XS
SM
MD
LG