لینک های دسترسی

جنگ عراق - 2003-04-09


عساکر و تانکهای قوای ايالات متحده در خلال گزارشهای از دوام جنگها در بخشهای از بغداد وارد مرکز اين شهر شده اند. تصاوير تلويزيونی نشان می دهد که عساکر مواضعی را در در ميدان فردوس اخذ کرده اند و عراقی ها سعی دارند مجسمهء صدام حسين را فرود آوردند. در حوالی دانشگاهء بغداد يک خبر نگار سی ان ان می گويد افراد پيادهء بحريهء ايالات متحده تحت گلوله باری شديد قرار گرفتند. قبل بر آن قوماندانی مرکزی ايالات متحده گفت صدام حسين ادارهء بغداد را از دست داده است. وهزاران عراقی به خيابانها بر آمده و سقوط بغدادرا تجليل کرده و صدام را محکوم می نمايند. شاهدان عينی می گويند مردم تصاوير صدام حسين را پاره می کنند و عمارات حزب بعث و دفاتر حکومت را غارت می کنند. يک مامورعالی رتبهء حکومت رئيس جمهور بُش می گويد رئيس جمهور از پیشرفت عساکر از صميم قلب خشنود است ولی هشدار می دهد که جنگ تمام نشده است. در عين زمان منابع استخباراتی برتانيه می گويند به عقيدهء آنها صدام حسين از حملات هوائی روز دوشنبه بر بغداد که به هدف کشتن او بعمل آمده بود زنده بدر آمده است.

XS
SM
MD
LG