لینک های دسترسی

اجمال تازه ترين گزارش های جنگ عراق - 2003-04-11


قصر سفيد ميگويد درينکه رژيم عراق از قدرت کنار رفته شکی نيست. يک نطاق حکومت بش بخبرنگاران گفت اين خبر نمايانگر يک نقطهء عطف برای مردم عراق است ولی قوای ائتلاف هنوز با خطر مقاومت مسلحانه اعضای حزب بعث مواجه اند. اين بيانيه چند ساعت بعد ازان صادر شد که قوای خاص ايالات متحده و عساکر کردی بشهر موصل در شمال عراق داخل شده و تسليمی تمام قول اردوی پنجم را بدون گلوله باری قبول نمود. طيارات جنگی ائتلاف بر شهر شمال شرقی تکريت آخرين سنگر صدام حسين حمله کردند تا زمينه را برای يک حملهء متوقعهء زمينی مساعد سازند. چور و چپاول وسيع در خلال جنگ های متفرق برای سومين روز متواتر در بغداد ادامه داشت. سازمان های خيريهء بين المللی هشدار دادند که بی نظمی مساعی کمک های بشری را بمخاطره می افگند. مامورين صليب سرخ از قوای ائتلاف خواستار شده اند تا چپاول گران را نگذارد شفاخانه ها را چپاول نمايند. جنرال تامی فرانکس، قوماندان قوای ايالات متحده در منطقهء خليج ميگويد عساکر امريکائی از گلوله باری بمنظور جلوگيری از چور و چپاول منع شده اند. مامورين نظامی ايالات متحده در بغداد از مامورين ملکی حکومت عراق و پرسونل خدمات عاجل تقاضا کرده تا بالای وظايف خود حاضر شده و در قسمت اعادهء نظم کمک کنند. يک سخنگوی قوماندانی مرکزی ايالات متحده ميگويد فهرست 55 مامور عراقی که تحت تعقيب هستند بعساکر ائتلاف داده شده و مواضع تفتيش اعمار شده تا از فرار بقايای رژيم صدام حسين به سوريه و اردن جلوگيری شود. جورج بش، رئيس جمهور و لورا بش خانمش امروز در شفاخانه های منطقهء واشنگتن از مجروحين جنگ ديدن می کنند. در عين زمان، رهبران فرانسه، آلمان و روسيه مذاکرات دو روزه را روی توسعهء نقش ملل متحد در عراق بعد از جنگ آغاز کردند. حکومت بش گفته است ملل متحد ميتواند نقشی را بازی کند ولی کشورهای داخل ائتلاف در اعمار مجدد عراق نقش رهبری را خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG