لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در افغانستان - 2003-04-14


يک قوماندان نظامی افغان می گويد يک تکسی مملواز مواد منفجره در نزديکی ميدان هوائی قوای ايالات متحده در شرق افغانستان منفجر گرديد و چهار نفری را که فکر می شوديک حملهء دهشت افگنی را در نظر داشتند بقتل رسانيد. خيل بازشيرزی قوماندان محلی گفت انفجار بعد ازظهر شنبه در حومهء شهر خوست در نزديکی سرحد پاکستان رخ داد. وی گفت يک تبعهء يمن ، دو پاکستانی و يک افغان که اشتباه می رود مناسباتی با سازمان دهشت افگنی القاعده داشتند کشته شدند. اين قوماندان افغان گفت اين چهار نفر يک وسيلهء انفجار دهنده را آزمايش می کردند که تکسی در دوصد متری اين ميدان هوائی که مورد استفادهء قوای ايالات متحده قرار دارد منفجر شد. وی گفت مقامات افغانستان در جستجوی مظنونين القاعده هستند که به حملات اخير با راکت بر پايگاهء قوای ايالات متحده درين ساحه اتبارط داشتند. روزنامهء واشنگتن پُست در گزارشی از کابل از قول نطاق نظامی ايالات متحده می گويد که ازين انفجار اطلاع داشت ولی در بارهء نزديکی آن به اين ميدان هوائی معلوماتی نداشت .

در عين زمان در پاکستان مقامات می گويند افراد مسلح نا شناس در شهر سرحدی چمن پسر کاکای يک قوماندان بر جستهء منطقوی را بروز شنبه بقتل رسانيدند.

مقامات ميگويند محمد قاسم که بنام قاسم خان شهرت داشت توسط افرادی که فکر می شوداعضای رژيم مخلوع طالبان بودند کشته شده است. اين قربانی به گل آقا شيرزی والی قندهار ارتباط داشت.

XS
SM
MD
LG