لینک های دسترسی

Breaking News

تصرف شهر تکريت - 2003-04-14


قوای ايالات متحده ادارهء شهر تکريت زادگاهء صدام حسين را بدست گرفته و مصروف پاک سازی مقاومت قوای وفادار به رهبر عراق هستند. گزارشها از اين شهر امروز حاکيست که هلی کوپتر های با ارتفاع بسيار کم امروز بر يک ناحيه درين شهر پرواز کرده و بر اهداف نا معلومی شليک کرد. ولی ژورناليستها می گويند اين شهر عمدتاً آرام است و علامتی از تجليل و يا غارت مثل سقوط رژيم صدام حسين در ساير شهر ها ديده نمی شود. تانکهای ايالات متحده صبح امروز پس از بمباری های متکاثف هوائی قوای ائتلاف بر بقايای گارد جمهوری عراق داخل شهر تکريت شد. يک نطاق قوماندانی مرکزی قوای ايالات متحده ميگويد يکی از قصر های بزرگ صدام حسين تصرف نموده ومصروف پاليدن رهبران رژيم بر کنار شدهء عراق هستند.

XS
SM
MD
LG