لینک های دسترسی

اعزام مامورين بانک جهانی و صندوق وجهی بين المللی - 2003-04-14


۰دو سازمان بين المللی قرضه دهنده موافقه کردند که يک هيئت دريافت حقايق را به عراق اعزام دارند تا مصارف باز سازی عراق جنگ زده را ارزيابی کند. مامورين بانک جهانی وصندوق وجهی بين المللی می گويند اين ماموريت زمانی آغاز خواهد شد که عراق مصون گردد. طراحان مشی اين دو سازمان مذاکرات دو روزهء شانرا در واشنگتن روز يکشنبه خاتمه دادند. در جريان اين کنفرانس مامورين صندوق وجهی بين المللی اختلافات را روی مسايلی چون رفع قسمتی از تقريباً يکصد مليارد د الر قرضهء عراق بحث نمودند. مامورين بانک جهانی گزارشی را مورد بحث قرار دادند که می گويد فقر جهانی تا سال دوهزار و پانزده به نصف تقليل داده شده می تواند.

XS
SM
MD
LG