لینک های دسترسی

بيانات اسيران جنگی سابق امريکا در عراق - 2003-04-14


۰هفت اسير جنگی امريکائی که روز يکشنبه در عراق نجات داده شدند در بارهء نحوهء گرفتاری شان و روشی که با آنها توسط نظاميان عراقی شده سخن می زنند. بعضی ازين اسيران حنگی گفتند بعداز آنکه گرفتار شدند با آنها رفتار بسيار شديد کردند ولی وقتی که از يک محل به محل ديگری طی سه هفته انتقال داده شدند روش نظاميان عراق اندکی بهتر شد. اين امريکائی ها همه در وضع خوبی هستند. آنها گفتند داکتران عراقی بر دو عسکر که در اثر اصابت مرمی زخمی شده بودند عمليات جراحی انجام دادند. اين اسيران روز يکشنبه از يک زندان در شهر سامارا در شمال عراق نجات داده شدند.

XS
SM
MD
LG