لینک های دسترسی

محکوميت در قضيهء انفجار در قنسول گری امريکا در کراچی - 2003-04-14


يک محکمهء پاکستان چهار مرد را به طرح يک حملهءانتحاری با تعبيهء بم در موتر در ماه جون سال دوهزار محکوم کرد که دران دوازده پاکستانی در مقابل قونسولگری ايالات متحده در کراچی کشته شدند. يک محکمهء ضد دهشت افگنی در شهر کراچی دو نفر از آنها را به مرگ محکوم نمود و دو نفر ديگر به حبس عمری محکوم شدند. متهم پنجمی برائت گرفت. اتهامات عليهء آنها شامل قتل، دهشت افگنی و دسيسه بود. مدعی العموم ها ادعا کردند که متهمين جزئی از يک گروهء تند رو هستند که حرکت المجاهدين ناميده می شود و عليهء حکمروائی هند در کشمير می جنگد۰

XS
SM
MD
LG