لینک های دسترسی

Breaking News

ترتيبات برای مذاکره بين اندونيزيا و شورشيان آچه - 2003-04-15


ناظرين بين المللی می گويند روی ترتيباتی برای مذاکرات پيشنهادی بسويهء عالی بين اندونيزيا و شورشيان جدائی طلب ولايت شمالی آچه کار می کنند. ناظرين صلح گفتند روی جزئيات اين مذاکرات هنوز کار می شود. يک نطاق امنيتی اندونيزيا می گويد اين کنفرانس تا بيست وچهارم اپريل داير خواهد شد . جاگارتا و شورشيان جنبش آچهء آزاد در ماه دسمبر يک موافقتنامهءآتش بس را امضا کردند که به تقريباً سی سال جنگ خاتمه داد. هر دو جانب مکرراً يکديگر را به تخلف ازين متارکه متهم کرده اند.

XS
SM
MD
LG