لینک های دسترسی

تقاضای حامد کرزی از والی ها جهت انتقال عوايد گمرکی بمرکز - 2003-05-19


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان از واليان ولايات کشور خواستار شده تا در قسمت انتقال عوائد گمرک با حکومت مرکزی همکاری کنند.

حامد کرزی، طی بيانيه ای در تلويزيون دولتی گفت مقامات ولايتی از اواسط ماهء مارچ باينطرف عوايد را بمرکز انتقال نداده اند. او گفت در نتيجه دولت قادر نشده معاشات قوای امنيتی و کارمندان دولت را بپردازد.

مامورين دولت در کابل ميگويند جنگ سالارانی که ولايات سرحدی را کنترول ميکنند از مليون ها دالر عوايد گمرک برای تمويل قوای مليشيای شخصی شان استفاده ميکنند.

حامد کرزی ازين ناحيه اظهار نگرانی کرده ولی وعده داده است که اگر مقامات ولايات با حکومتش همکاری کنند قسمت زياد اين عوايد در ولايات مربوطهء شان بمصرف خواهد رسيد.

اما رهبر افغانستان همچنان ميگويد اگر همکاری صورت نگيرد او شايد مجبور گردد اين اختلاف را بوسيلهء داير نمودن لويه جرگه حل و فصل کند. حامد کرزی قبلاً از والی ها دعوت نموده جهت مذاکره روی اين موضوع بکابل بيايند.

XS
SM
MD
LG