لینک های دسترسی

Breaking News

بلند رفتن خطر دهشت افگنی در ايالات متحده - 2003-05-20


در حاليکه ادارهء تحقيقات فدرال يعنی پوليس فدرال امريکا هشدار داد که ممکن است شبکهء القاعده حملات تازه را در ايالات متحده براه اندازد، ايالات متحده خطر دهشت افگنی را از يک اندازه بلند به بلندارتقا داده است.

توقع ميرود بزودی اين موضوع رسماً اعلام گردد.

تام رج، وزير امنيت داخلی از رئيس جمهور وعدهء ملاقات مطالبه کرده تا موضوع تهديد امنيت را مورد بحث قرار دهد.

حکومت هشدار دهشت افگنی را ماهء گذشته کاهش داده گفته بود تهديد با رابطه بجنگ عراق کاهش يافته است.

XS
SM
MD
LG