لینک های دسترسی

اتخاذ تدابير شديد امنيتی در شهرهای امريکا - 2003-05-21


يک روز بعد ازانکه ايالات متحده هشدار دهشت افگنی را به بلند ارتقا داد، مقامات امنيتی ايالتی و شهری در سراسر کشور با اتخاذ تدابير شديد امنيتی پاسخ دادند. در نيويارک، عساکر گارد ملی برای محافظت قطار آهن زيرزمينی و پلها گماشته شده اند. در کليفورنيا پوليس مدت کار روزانه را از هشت ساعت به ۱۲ ساعت بلند برده است. در شهر واشنگتن ادارهء هوائی ملکی در نظر دارد پروازها را به شهر مقيد تر سازد. بروز سه شنبه تام رج، وزير امنيت داخلی گفت جامعهء استخباراتی معتقد است شبکهء دهشت افگنی القاعده بيک مرحلهء عمليتانی در سراسر جهان داخل شده که شايد شامل حمله بر خاک ايالات متحده باشد.

XS
SM
MD
LG