لینک های دسترسی

کنفرانس روی قاچاق مواد مخدر - 2003-05-22


ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه ميگويد جهانی سازی قاچاق مواد مخدر را توسعه داده و بايد کشورهای توليد کننده و مصرف کننده با اين مشکل مبارزه نمايد.

ژاک شيرک امروز در اجتماع متخصصين و وزرای خارجهءبيش از 50 کشور اروپائی و آسيائی در پارِيس گفت قاچاق مواد مخدر مصيبتی است هر کشور را تهديد ميکند.

مقامات بر افغانستان منحيث يک مرکز عمدهء توليد هيروئين و ترياک تمرکز می کنند.

ملل متحد تخمين ميکند که محصولات کوکنار معيشت بيش از سه مليون نفر را در افغانستان فراهم می کند. اين حقيقت محو کوکنار را مشکل ميسازد.

XS
SM
MD
LG