لینک های دسترسی

Breaking News

سقوط طيارهء حامل محافظين صلح در ترکيه - 2003-05-26


مقامات ترکيه ميگويند اجساد 75 نفری را که در حادثهء سقوط يک طيارهء حامل عساکر هسپانوی حافظ صلح هلاک شده اند يافته اند.

طيارهء اوکرائيتی نوع يک 42 از کابل بسوی شهر زرگوزهء هسپانيه در پرواز بود. طياره قبلاً در بيشکک قرغزستان توقف کرده بود و صبح امروز در حاليکه در غبار غليظ در ميدان هوائی ترابزون فرود ميآمد سقوط نمود.

وزارت دفاع هسپانيه ميگويد 62 تن از پرسونل نظامی که چهار ماه خدمت را در افغانستان بسر رسانيده بودند دران طياره قرار داشتند. مامورين خط هوائی ميگويند طياره حد اقل 13 نفر عمله داشت. مقامات هوانوردی ملکی ترکيه ميگويند تمام سرنشينان طياره هلاک شده اند. طبق گزارش طياره حين سومين کوشش برای فرود آمدن سقوط کرده و بعد از اصابت بزمين در هم شکسته است. ليونيد کوچما، رئيس جمهور اوکراين بحکومت خود هدايت داده است تا اين سانحه را تحت تحقيق قرار دهد.

مامورين اطفائيه و عاجل در داخل صحنه ميگويند لاشهء سوختهء طياره در يک منطقهء وسيع پراگنده شده است.

انتظار ميرود فدريکو تری يو، وزير دفاع هسپانيه و يک دسته از تحقيق کنندگان هسپانوی امروز بمحل وارد شوند. مامورين هسپانوی در صدد دريافت علت اين سانحه هستند.

وزارت خارجهء افغانستان ، قوماندان قوای بين المللی حافظ صلح در افغانستان و پاپ جان پال ابراز همدردی کرده اند.

XS
SM
MD
LG