لینک های دسترسی

تجليل از پنجاهمين سالگرد رسيدن به قلهء ايورست - 2003-05-29


پنجاه سال قبل درين روز يک رهنمای نيپالی و يک تبعهء زيلاند جديد برای ائلين بار مؤفق شدند به قلهء ايورست هماليا بالا شوند. منحيث بخشی از مراسم تجليل ازين روز امروز به سر ادمند هلری يکی از دو نفری که به قلهء ايورست رسيده بود، تابعيت افتخاری نيپال را اعطا کرد. امشب پادشاهء نيپال ضيافت شامی را بافتخار تقريباً 450 کوهنورد ترتيب داده است. از وقتی که سر ادمند هلری برای اولين بار بقلهء ايورست صعود کرد تا بحال در حدود 1200 نفر به اين قلهأ 8850 متری بالا شده اند.

XS
SM
MD
LG