لینک های دسترسی

Breaking News

متهم نمودن رئيس جمهور لايبيريا توسط محکمهء جنايات جنگی - 2003-06-04


۰محکمهء جنايات جنگی سيراليون چالرز تيلر رئيس جمهور لايبيريا رامتهم کرده است. او هم اکنون در گانا در يک کنفرانس صلح اشتراک کرده است .در بيانيه ايکه امروز چهار شنبه مدعی العموم محکمه صادر نمود چارلزر تيلر را به ارتکاب جرايم عليهء بشريت در جريان ده سال جنگ داخلی سيراليون متهم نموده است. اندکی بعد از آنکه اين اتهام اعلام گرديد، تيلر در جلسهء افتتاحيهء مذاکرات صلح در آکرا پايتخت گانا ظاهر شد. اين محکمهء خاص گفت قصداً اين اتهام را همزمان با سفر تيلر به خارج لايبيريا اعلام کرده است . اين محکمه ميگويد امر توقيف چارلز تيلر را به مقامات گانا تسليم داده است. ولی خبری از کوشش مامورين گانا برای توقيف تيلر در دست نيست.

XS
SM
MD
LG