لینک های دسترسی

نگرانی بخاطر توقيف آنگ سان سوچی - 2003-06-04


۰نگرانی های بين المللی روی توقيف اخيرآنگ سان سوچی رهبر طرفدار دموکراسی دربرما رو به افزايش است. مامورين ملل متحد ميگويند هنوز معلوم نيست که اسمعيل رزالی نمايندهء خاص ملل متحد برای برما طبق تقسیم اوقات مجوزهء روزجمعه به رنگون سفر خواهد کرد يا نه. در عين زمان جان مکين سناتور ايالات متحده ازايالات متحده و پارلمانهای اروپائی خواسته است که واردات از برما را منع قرار دهند واز حکومت رئيس جمهور بُش مطالبه کرده که دارائی های رهبران برما را در ايالات متحده قيد نمايد. آنگ سان سوچی و چندين حامی او بعداز آن توقيف گرديدند که چهار نفر روز جمعه در تصادمات بين طرفداران دمو کراسی و حکومت کشته شدند.

XS
SM
MD
LG