لینک های دسترسی

Breaking News

عدم پيروی ايران از موافقت تحفظ ذروی - 2003-06-06


طبق گزارش ادارهء مراقبت ذروی ملل متحد گفته است که ايران از موافقتنامهء محافظت ذروی پيروی نکرده است. يک دپلومات امروز در ويانا گفت ادارهء بين المللی انرژی اتمی طی گزارشی استنتاج کرده است که ايران مواد اتمی و تاسيسات ذخيره و پراسس اتمی خود را گزارش نداده است. دپلومات ها ميگويند گزارش همچنان حاکيست که ايران در قسمت پيروی از توافقات اقداماتی را روی دست گرفته است. در عين زمان جورجی ممدوف، معين وزارت خارجهء روسيه ميگويد ماسکو پلان خود را در مورد کمک به دستگاهء ذروی توليد برق ايران عملی ميکند. او ضمن مصاحبه با يک روزنامهء روسی گفت روسيه برخلاف ايالات متحده سؤ ظن ندارد که ايران کوشش ميکند اسلحهء ذروی توليد کند.

XS
SM
MD
LG