لینک های دسترسی

برداشتن پوسته های تلاشی اسرائِل از باريکهء غزه - 2003-06-30


۰اسرائيل تمام مراکز تلاشی را در امتداد شاهراهء عمده در باريکهء غزه بحيث جزئی از موافقتنامهء برای بر گشتاندن امور امنيتی به مقامات فلسطينی، بر داشته است.

فلسطينی ها گشت و گذار آزادنه را در امتداد اين شاهراه امروز برای اولين بار در بيش از دو سال آغاز کردند. اين مراکز تلاشی چند ساعت بعد از آن بر داشته شد که عساکر اسرائيلی از شهر بيت هانون در باريکهء غزه خارج شدند يک روز بعد از آن بعمل آمد که چندين گروه تندور فلسطينی يک آتش بس مؤقت مشروط را در حملات شان عليهء اسرائيلی ها اعلام داشتند. با وصف اين متارکه يک کارمند خارجی امروز دو شنبه در نزديکی شهرجنين در ساحل غربی بضرب گلوله بقتل رسيد. لوای شهدای الا قصی يک منشعب جنبش الفتح ياسر عرفات مسؤليت اين حمله را ادعا نموده می گويد ازين متارکه اطاعت نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG