لینک های دسترسی

انفجار بم در کابل - 2003-07-02


۰انفجار بمی در حومهء کابل يک نفر را به قتل رسانيد. پوليس ميگويد بمی را که اين شخص حمل می کرد قبل ازوقت منفجر گرديد. بصیر سالگنی قوماندان امنيهء کابل می گويد تلفات ديگری رخ نداد و هدف بم گذار مظنون تا کنون معلوم نيست. وی گفت انفجار درنزديکی پايگاهی صورت گرفت که عساکر امريکائی و فرانسوی که عساکر افغانی را تربيه می کنند درانجا مستقر می باشند.

همچنان پايگاهء قوای بين المللی مساعدت امنيتی ،يعنی آيساف نيز در همان نزديکی موقعيت دارد.

در اوايل ماهء جون چهار عسکر آلمانی قوای بين المللی حفظ صلح در يک انفجار بم انتحاری درجوار بس حامل شان در عين منطقه کشته و بيست ونه نفر ديگر زخمی گرديدند. در هفته های اخير يک سلسله حملات عليهء اهداف حکومت افغانستان و عساکر بين المللی در کابل بعمل آمده است.

مقامات افغانستان بقايای رژيم بر کنار شدهء طالبان ، متحدين آنها از شبکهء دهشت افگنی القاعده و قوای وفادار به گلبدين حکمتيار جنگ سالار فراری را مسؤل اين حملات می دانند. اين سه گروه تعهد کرده اند که عساکر خارجی را از افغانستان بيرون خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG