لینک های دسترسی

Breaking News

24 ساحهء جديد در فهرست ميراث تاريخی يونسکو - 2003-07-04


يک کميتهء ملل متحد 24 اثر تاريخی را در فهرست ساحات ميراث فرهنگی جهانی شامل ساخته است که بخاطر اهميت فرهنگی و علمی آنها مستحق محافظت می شود.

ملل متحد اين موضوع را بروز پنجشنبه در پاريس اعلام کرد. ساحاتی که شامل اين فهرست ميشود محافظت و حفظ و مراقبت آن توسط ملل متحد تمويل ميگردد. درين جمله مجسمه ها و مغاره های باميان است که طالبان دو سال قبل مجسمه های آنرا تخريب کرد. جزيرهء جيمز در گمبيا که در قسمت منع بردگی نقش عمده داشت نيز شمال اين فهرست شده است.

XS
SM
MD
LG