لینک های دسترسی

آزمايش راکت توسط ايران - 2003-07-07


۰ايران تائيد کرده که يک آزمايش نهائی يک راکت زمين بزمين دارای بُرد متوسط را درين اواخر انجام داده که مفسرين می گويند می تواند به اسرائيل برسد. يک نطاق وزارت خارجهءايران امروز به خبر نگاران در تهران گفت آزمايش نهائی راکت بالستيک شاباد سه، چند هفته قبل بعمل آمد. برداين راکت يک هزار و سه صد کيلو متر است. يک روزنامهءاسرائيلی در هفتهء قبل گزارش داد که چنين آزمايشی بعمل آمده است.

اعلام آزمايش اين راکت امروز دو شنبه دو روز قبل از آن بعمل می آيد که قرار است محمد البرادی آمر ادارهء بین المللی انرژی ذروی از ايران بازديد نمايد و انتظار می رود بر تفتيش های دقيق تر از تاسيسات ذروی ايران فشار آورد.

XS
SM
MD
LG