لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات در کابل - 2003-07-08


پاکستان بعد ازان سفارت خود را در کابل مسدود کرد که مظاهره چيان امروز بمحوطهء آن داخل شده و بعضی از پنجره ها را در هم شکستند. قوای امنيتی متعاقباٍ اين افراد را از سفارت اخراج کردند.

رستم شاه مومند سفير پاکستان بخبرنگاران گفت سفارت تا وقتی مسدود باقی خواهد ماند که حکومت افغانستان معذرت خواسته و غرامات خسارات وارده را بپردازد.

اين واقعه در دومين روز احتجاجات عليهء تجاوزات ادعا شدهء قوای پاکستان از ورای سرحد صورت گرفت.

مامورين پاکستانی ميگويند تچاوزی صورت نگرفته ولی آنچه را گلوله باری های خفيف از ورای سرحد توصيف کردند، اذعان نمودند.

. بروز يکشنبه حامد کرزی هيئتی را اعزام کرد تا تحقيق کند که آيا عساکر پاکستانی به افغانستان داخل شده و با عساکر افغانی تبادلهء آتش کرده اند يانه.

در عين زمان حامد کرزی همچنان گفت بيانيهء هفتهء گذشتهء جنرال مشرف او را خيلی متاثر ساخته است. او گفت ميخواهد به جنرال مشرف تلفون کند تا او تبصره های خود را توضيح نمايد.

جنرال مشرف در سفر اخير خود به اروپا از رهبران بين المللی خواستار شد تا استراتژی سياسی خود را در افغانستان مورد غور مجدد قرار دهند. او گفت بمنظور بميان آمدن هم آهنگی و ثبات و قادر ساختن قوای خارجی برای ترک افغانستان تغير لازميست.

حامد کرزی گفت همسايگان افغانستان بايد به تماميت ارضی آن کشور احترام نموده و بامور افغانستان مداخله نکنند.

XS
SM
MD
LG